Ogłoszenie

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mcm-milicz.pl.

Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o. (MCM sp. z o.o.)
ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz
tel. 797 307 713
e-mail: sekretariat@mcm-milicz.pl


Data publikacji strony internetowej: 2012 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012 r.


Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

 1. Nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury;
 2. Na stronie jest pułapka klawiaturowa;
 3. W przypadku pojawienia się błędów w danych wpisanych w formularzu nie pojawia się informacja sugerująca sposób, w jaki można ponownie, poprawnie wpisać te dane;
 4. Nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce;
 5. Nawigacja za pomocą klawiatury nie odbywa się w logicznej kolejności w stosunku do zawartości strony;
 6. Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze;
 7. Po powiększeniu strony do 200% rozmiarów początkowych nie jest utrzymana widoczność całości informacji na stronie;
 8. Nie istnieje rozwiązanie powodujące dostępność CAPTCHA;
 9. W przypadku formularza, do którego wpisywane są szczególnie ważne dane związane z finansami, informacjami osobowymi lub dotyczące sytuacji prawnej, nie istnieje mechanizm umożliwiający weryfikację i poprawienie danych przed ich wysłaniem;
 10. Nie wszystkie multimedialne elementy wizualne zawierające ścieżkę dźwiękową posiadają poprawnie sformułowane napisy dla niesłyszących;
 11. Nie wszystkie elementy multimedialne niosące treść są dostępne bez użycia myszki lub posiadają dostępną alternatywę;
 12. Nie wszystkie graficzne elementy klikalne lub podzielone na strefy klikalne
  są dostępne z klawiatury;
 13. Kontrast tekstu w stosunku do tła nie wynosi co najmniej 4,5:1;
 14. Kontrast kolorów użytych w elementach interfejsu w tym w grafikach pozwalających na zrozumienie treści lub będących nośnikiem informacji, w stosunku do tła
  nie wynosi co najmniej 3:1;
 15. Nie wszystkie znaczące elementy animowane lub dźwiękowe posiadają odpowiedni opis tekstowy wyjaśniający, co przedstawiają lub czego dotyczą;
 16. Nie wszystkie multimedialne elementy wizualne posiadają możliwą do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audio deskrypcję;
 17. Nie obecny jest link „przejdź do treści”;
 18. Elementy, które tego wymagają, nie mają poprawnie utworzonego poszerzonego opisu;


Oświadczenie sporządzono dnia: 23.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Gościniak - Stojewska, m.gosciniak@mcm-milicz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 797-307-667. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Dostępność architektoniczna

Wszystkie jednostki organizacyjne MCM sp. z o.o. zlokalizowane są w jednym kompleksie budynków znajdującym się w Miliczu przy ul. Grzybowej 1.
MCM sp. z o.o. spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 1. Wejście główne do szpitala wyposażone jest w drzwi przesuwne, pozostałe wejścia częściowo dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.
 2. W budynku szpitala znajdują się windy dla pacjentów, jednak nie są one dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 1. MCM posiada 2 miejsca parkingowe dedykowane osobom niepełnosprawnym.
 1. Placówka posiada gabinety częściowo wyposażone w elementy wykończenia i umeblowania gwarantujące dostępność dla osób niepełnosprawnych.
 2. W budynku szpitala znajdują się pomieszczenia higieniczno – sanitarne częściowo dostosowane są dla osób o szczególnych potrzebach.