Ogłoszenie

Dokumentacja medyczna

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 Zasady udostępniania pacjentom indywidualnej dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest własnością szpitala. Pacjent ma jednak prawo żądać od szpitala udostępnienia dokumentacji medycznej.

Dokumentacja medyczna udostępniania jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz 186 wraz z późn. zm.).

Indywidualną dokumentację medyczną udostępnia się na podstawie wniosku pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej. 

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na pisemny wniosek:

Pacjentowi,

 • jego przedstawicielowi ustawowemu za okazaniem odpowiedniego dokumentu,

 • osobie przez niego upoważnionej za okazaniem dokumentu tożsamości,

 • Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd.

 1. Wniosek można: przesłać pocztą na adres szpitala.: ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz, lub drogą mailową: sekretariat@mcm-milicz.pl lub złożyć osobiście w godz. 7:30 -15:00:
  a) w Biurze Zarządu – Biurze Podawczym

  b) za pośrednictwem poczty na adres MCM 56-300 Milicz ul. Grzybowa 1

 2. Wniosek można pobrać:

 • na stronie internetowej MCM Sp. z o.o. www.mcm-milicz.pl,

 • w Rejestracji Poradni Specjalistycznej

 • w Biurze Zarządu (sekretariat)

 1. Wniosek można złożyć także drogą mailową na adres: sekretariat@mcm-milicz.pl

 2. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona w formie kserokopii,  lub na elektronicznym nośniku danych.

 3. Za udostępnianie dokumentacji medycznej MCM Sp. z o.o. pobiera opłatę.

 4. Maksymalna wysokość opłaty za:

  1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002, 2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007, 3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 – przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 5. Opłaty, o której mowa w pkt. 8 i 9 nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

 6. Wydanie dokumentacji następuje do 7 dni.

Wydanie dokumentacji medycznej następuje:
w przypadku odbioru osobistego po uiszczeniu opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji kolejny raz

-  w przypadku wysłania listem poleconym po uiszczeniu opłaty pocztowej i opłaty za kserokopię udostępnianej dokumentacji kolejny raz

 Szczegółowy cennik jest dostępny na stronie internetowej szpitala: www.mcm-milicz.pl


Formularze do pobrania:

1.    Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej PDF
2.    Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej DOC
3.    Wniosek o udostępnienie zdjęcia RTG PDF
4
.    Wniosek o udostępnienie zdjęcia RTG DOC


Klauzula Bezpieczeństwa "Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego", z
siedzibą w Krasnymstawie.
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze
poufnym lub zastrzeżonym. Uprzedzamy, że wgląd w treść e-maila otrzymanego
omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w
nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest
niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ja omyłkowo, proszony
jest o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz
o usunięcie jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.
Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego., with Headquarters in Krasnystaw -
Security Clause
The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Please be warned that any review, retransmission, dissemination
or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information
by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If
you received this in error, please contact the sender immediately, send the
message back and delete it from your system including all the attachments.