Ogłoszenie

Dokumentacja medyczna

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na pisemny wniosek:

 • Pacjentowi
 • jego przedstawicielowi ustawowemu za okazaniem odpowiedniego dokumentu
 • osobie przez niego upoważnionej za okazaniem dokumentu tożsamości
 • organom i podmiotom uprawnionym wg Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

2. Wniosek należy przesłać pocztą na adres szpitala: ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz lub złożyć osobiście w godz. 7.30-15.00:

 • w rejestracji poradni specjalistycznych – w przypadku dokumentacji z leczenia w poradni
 • w Dziale Sprzedaży i Rozliczeń – w przypadku dokumentacji z leczenia szpitalnego oraz Izby Przyjęć szpitala

3. Wniosek można pobrać:

 • w Sekretariacie Oddziału, w którym był leczony pacjent
 • w Rejestracji Poradni Specjalistycznej
 • w Dziale Sprzedaży i Rozliczeń
 • w Biurze Zarządu (sekretariat)
 • na stronie internetowej MCM

4. Wniosek można złożyć także drogą mailową na adres: sekretariat@mcm-milicz.pl

5. Dokumentacja medyczna udostępniana jest do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, w Dziale Sprzedaży i Rozliczeń.

6. Dokumentacja medyczna może zostać także udostępniona w formie kserokopii, wyciągu  lub odpisu.

7. Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierana jest opłata, zgodnie z Cennikiem Usług MCM. O koszcie przesyłki (za przesłanie kserokopii pocztą za „pobraniem”) i opłacie za kserokopię dokumentacji medycznej Pacjent  informowany jest telefonicznie przez Dział Sprzedaży i Rozliczeń. Pacjentowi podany zostanie nr konta bankowego, na który należy dokonać opłaty.

8. Wydanie dokumentacji następuje do 7 dni.

9. Milickie Centrum Medyczne udostępnia pacjentom także kopię wyników badań i zabiegów operacyjnych sporządzonych na elektronicznych nośnikach danych – płytach CD. 

Więcej informacji na temat udostępniania dokumentacji medycznej można zasięgnąć w rejestracji poradni specjalistycznych (tel. 797 307 712) oraz w Dziale Sprzedaży i Rozliczeń (tel. 797 307 824).
 

Zasady udostępniania zdjęć RTG:

1. Milickie Centrum Medyczne udostępnia Pacjentom zdjęcia RTG na zasadach wypożyczenia z określonym terminem zwrotu.

2. Wniosek dostępny jest:

 • w Sekretariacie Oddziału, w którym był leczony pacjent
 • w Dziale Sprzedaży i Rozliczeń
 • w Biurze Zarządu (sekretariat)
 • na stronie internetowej MCM

3. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie oddziału, na którym leczony był Pacjent.
 

Pozostałe dokumenty:

1. Następujące dokumenty wydawane są na wniosek Pacjenta w formie ustnej, pisemnej, telefonicznej

lub mailowej przez odpowiednie komórki szpitala:

 • zaświadczenie o zakończeniu leczenia - wydaje Kierownik Oddziału lub lekarz prowadzący (bezpłatnie).
 • zaświadczenie o pobycie pacjenta w oddziale  dla zakładów pracy  - wydawane są (bezpłatnie) przez Sekretariat Oddziału  za potwierdzeniem Kierownika Oddziału lub lekarza prowadzącego
 • informacje o kolejkach oczekujących (bezpłatnie)
 1. zaświadczenie o terminie przyjęcia
 2. zaświadczenie o zmianie terminu przyjęcia
 3. zaświadczenie o terminie planowanego zabiegu
 4. zaświadczenie o zmianie terminu planowanego zabiegu
 5. zaświadczenie o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących
 6. zaświadczenia o skreśleniu pacjenta z listy oczekujących
 7. informacja lub zaświadczenie dla pacjenta o pierwszym wolnym terminie

W/w. zaświadczenia wydaje i potwierdza sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna lub osoba wyznaczona w komórce organizacyjnej, w której pacjent oczekuje na udzielenie świadczenia

 

Formularze do pobrania:

1.           Wniosek-o-wydanie-dokumentacji-medycznej Wniosek-o-wydanie-dokumentacji-medycznej

2.            Wniosek-o-wypożyczenie-zdjęć-RTG Wniosek-o-wypożyczenie-zdjęć-RTG