Ogłoszenie

Zasady odwiedzin

Ważne! Informujemy, że do odwołania obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin we wszystkich oddziałach szpitalnych.

zakaz odwiedzinInformacje obowiązujące przed wprowadzeniem zakazu odwiedzin: 

Odwiedziny w Milickim Centrum Medycznym sp. z o. o. odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są jednak od warunków lokalowych i specyfiki oddziału, w którym przebywa pacjent.

W przypadku Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii odwiedziny mogą mieć miejsce jedynie po uzyskaniu zgody od lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego. Ze względu na ciężki stan pacjentów leczonych w Oddziale obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin przez osoby z oznakami przeziębienia lub czynnej infekcji.


 

REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW

MILICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o. o.

WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA

W MILICZU
z dnia 1 czerwca 2017 r.

 

§1

 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie.

Ze względu na planowe zabiegi diagnostyczno-lecznicze wykonywane w oddziałach zaleca się odwiedziny w godzinach:

 • poniedziałek - piątek w godzinach od 1200- 2000,
 • sobota, niedziela, święta w godzinach od 1000-2000,

a)      W Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu, odwiedziny pacjentów odbywają się poza godzinami zajęć terapeutycznych, w sobotę, niedzielę i święta w godzinach od 1300 – 1700   

b)      W Dziale Psychiatrii, odwiedziny pacjentów odbywają się w wyznaczonym pomieszczeniu na każdym oddziale.

Odwiedziny u osób zabezpieczonych „Przymusem Bezpośrednim” tylko za zgodą lekarza.

c)      W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej ze względu na specyfikę oddziału i dobro Pacjentów, odwiedziny muszą podlegać pewnym ograniczeniom. Pobyt członka rodziny na Intensywnej Terapii jest dla najbliższych bardzo trudnym doświadczeniem ze względu na krytyczny stan zdrowia Pacjenta. Chory ze względu na rodzaj schorzenia i/lub stosowane leczenie często nie jest w stanie nawiązać kontaktu z bliskimi. Mimo to odwiedziny są potrzebne zarówno pacjentom jak i jego bliskim.

 • Odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach od 1200- 1600 każdorazowo za zgodą personelu medycznego a czas wizyt nie może przekraczać 10 - 15 minut.
 • Odwiedziny w innych godzinach wyłącznie za zgodą lekarza oddziału w uzasadnionych sytuacjach.
 • Jednego pacjenta mogą odwiedzać maksymalnie dwie osoby.
 • Zabrania się odwiedzin dzieciom poniżej 14 roku życia.
 • W razie zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo pacjentów odwiedziny mogą być wstrzymane przez lekarza oddziału.
 • Zabrania się odwiedzin osobom przeziębionym i z objawami infekcji.
 • Odwiedzający zobowiązani są do:

-        zachowania ciszy i spokoju,

-        pozostawiania wierzchniego ubrania w szatni,

-        zdezynfekowania rąk przed wejściem do oddziału

-        nie obsługiwania sprzętu będącego na wyposażeniu oddziału,

-        przed wejściem na oddział prosimy o wyłączenie i nie korzystanie z telefonów komórkowych

-        nie wnoszenia aparatów fotograficznych i  nie fotografowania pacjentów

 1. W salach intensywnego nadzoru epidemiologicznego i salach pooperacyjnych odwiedziny odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Oddziału lub lekarzem dyżurnym.
 2. Prezes Zarządu lub Dyrektor ds. Medycznych może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia epidemicznego. O zaistniałej sytuacji zostaną powiadomieni pacjenci, a stosowne ogłoszenie będzie wywieszone przy wejściu do oddziału.
 3. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
 4. Jednego pacjenta mogą równocześnie odwiedzać najwyżej dwie osoby. Zaleca się, aby ilość odwiedzających na sali nie przekraczała liczby pacjentów tej sali.
 5. Dzieci do lat 14 mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
 6. Zakazuje się odwiedzin osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, których wygląd i zachowanie wskazuje na spożycie wyżej wymienionych środków.

§2

 1. Kierownik Oddziału lub lekarz dyżurny może wyrazić zgodę na całodobowe uczestniczenie rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem. Jest to możliwe jedynie na wyraźne życzenie pacjenta lub rodzica/opiekuna prawnego w stosunku do osoby nieletniej.
 2. Rodzina lub opiekunowie pacjenta uczestniczący w całodobowej opiece nad pacjentem powinni zapoznać się z regulaminem odwiedzin pacjenta.
 3. Rodzina lub opiekunowie pacjenta uczestniczący w całodobowej opiece nad pacjentem, powinni być zapoznani przez pielęgniarkę sprawującą opiekę nad pacjentem z topografią oddziału.
 4. Rodzina lub opiekunowie pacjenta uczestniczący w całodobowej opiece nad pacjentem, mogą korzystać z pomieszczeń oddziału (toaleta, łazienka).
 5. W przypadku nie stosowania się do obowiązującego regulaminu odwiedzin Kierownik Oddziału ma prawo cofnąć zgodę na całodobowe uczestniczenie w opiece nad pacjentem. Kierownik Oddziału przedstawia swoją decyzję rodzinie lub opiekunom pacjenta z rzeczowym uzasadnieniem.

§3

Osoby odwiedzające są obowiązane:

 1. Zapoznać się z niniejszym regulaminem i go przestrzegać.
 2. Szanować mienie szpitala.
 3. Odnosić się z szacunkiem do innych chorych i personelu, nie zakłócać ich spokoju oraz pracy personelu.
 4. Zachować czystość w salach chorych, toaletach i łazienkach.
 5. Przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 2200 - 600 (dotyczy osób, które otrzymały zgodę kierownika oddziału do przebywania przy pacjencie w godzinach nocnych).
 6. Podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitala.


§4

 

Osobom odwiedzającym zabrania się:

 1. Przebywania w salach pacjentów w trakcie obchodów lekarskich lub wykonywania czynności leczniczo-pielęgnacyjnych.
 2. Przynoszenia i przekazywania pacjentowi leków bez zgody i wiedzy lekarza.
 3. Dostarczania pacjentowi alkoholu, tytoniu, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających.
 4. Przynoszenia materiałów, przedmiotów i substancji niebezpiecznych, w szczególności łatwopalnych, wybuchowych, trujących i innych o podobnym działaniu.
 5. W sytuacji stwierdzenia u pacjenta czy osoby odwiedzającej posiadania lub prób przekazywania pacjentowi substancji wymienionych w § 4 pkt 3 i pkt 4 niezwłocznie powiadomiona zostaje Policja.
 6. Dostarczania pacjentowi artykułów spożywczych zabronionych przez lekarza lub pielęgniarkę/położną,
 7. Zachowań naruszających dobre obyczaje.
 8. Przebywania w pomieszczeniach gospodarczych i zabiegowych.
 9. Manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach i instalacjach.
 10. Wprowadzania (przynoszenia) jakichkolwiek zwierząt.

§5

Osoby odwiedzające pacjentów, które nie stosują się do postanowień regulaminu lub do wskazówek personelu szpitala, mogą zostać wydalone poza obręb szpitala i pozbawione prawa odwiedzania pacjentów.